Disclaimer

© 2011-2016 Publieke Omroep Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.

Publieke Omroep Amsterdam verklaart dat deze site op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, maar kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Publieke Omroep Amsterdam aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade, van welke aard dan ook, door foutieve, onjuist of onvolledige vermelding op deze website.

Publieke Omroep Amsterdam heeft ernaar gestreefd auteursrechten volgens de wettelijke bepalingen te regelen. Zij die menen nog zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich wenden tot Publieke Omroep Amsterdam.

 
 
 
SALTO is de zendgemachtigde voor lokale omroep in Amsterdam, en voert het beheer over 3 televisiekanalen en 7 radiokanalen.

De zendtijd op deze kanalen wordt beschikbaar gesteld aan een groot aantal externe organisaties, die zo de gelegenheid krijgen om programma's te maken voor alle Amsterdammers, en hun eigen achterban in het bijzonder.
Lees verder
 
Informatie, nieuws- en persberichten voor programmamakers staan op Extranet. U kunt hier ook zelf persberichten invoeren.
Ga naar extranet

Let op: Voor het bekijken van nieuws- en persberichten is een wachtwoord nodig. Geen wachtwoord?
Vraag deze aan